10-02-2019 – LOCAL & WORLD NEWS BROADCASTING IN HMONG LANGUAGE

10-02-2019 - LOCAL & WORLD NEWS BROADCASTING IN HMONG LANGUAGEViews:9661|Rating:4.66|View Time:25:13Minutes|Likes:270|Dislikes:20
WELCOME TO THE HMONG GLOBAL NEWS CHANNEL…. BROADCASTING NEWS AROUND THE WORLD IN HMONG LANGUAGE

14 thoughts on “10-02-2019 – LOCAL & WORLD NEWS BROADCASTING IN HMONG LANGUAGE”

 1. Moob yog ib haiv tuab neeg tsi paub cai ,tsi paub txaaj muag,moob ntsaw nyaj noj xwb , moob tsi ntsaw moob lub npe,moob yog ib haiv tuab neeg tsuas teb tsuas chaw,moob ua dlev lam txwv lawm xwb.

 2. Nub twg yog hmoob noj peb caug tau ua ib nub ib lub hli lawm ce yog hmoob txawj ntse lawm, yog noj peb caug lub 9 hli txug lub 12 hli ntuj zoo le txhua xyoo taag lug xwb ce ntxhais tau tas hmoob tseem ruam heev txhaj le tsis paub txaaj muag rua lwm haiv tuab neeg.

 3. Cov Niam Txiv kwv tij neej tsa phooj ywg Hmoob, Peb Hmoob raug lwm haiv neeg nrhiav txhua lub tswv yim rhuav tshem peb Hmoob kom txhob los sib koom tau ua ib pab ib pawg hlo li

  Hmoob yog Hmoob tsis ntseeg kuv tej lus qhia lawm tes Hmoob txawm raug txhua haiv neeg thuam los nyiaj tsis yog thuam kuv ib leeg , lwm haiv neeg thuam tes yog thuam peb Hmoob txhua txhua tus nyob thoob ntiaj teb , cov kws poob ntsej muag loj tshaj tes yog cov kws kawm txawj kawm ntse , yuav tsis yog peb cov ruam no poob ntsej muag os Hmoob

  kuv twb ntshai nyab tsam Hmoob raug lwm haiv neeg thuam li ub li no , kuv thiaj li qhia txog keeb kwm Hmoob pub rau peb Hmoob mloog thiab nov kom txhua txhua tus paub txog keeb kwm Hmoob , kom peb Hmoob coj thiab ua raws keeb kwm Hmoob ntuj tsim teb raug , peb Hmoob thiaj li tsis muaj teeb meej yav tom ntej, txhob coj thiab ua li kws peb Hmoob yav ntuj puag thaum ub nyob Tuam Tshoj

  Hmoob nco ntsoov hais tias peb Hmoob poob lub teb chaws Tuam Tshoj twb yog tim peb Hmoob ntxeev siab mus teev tiam pe hawm dab thiab mlom , peb Hmoob tsis kam coj thiab ua li kws peb Hmoob tus Yawm Saub cov lus sam fwm cog tseg rau peb Hmoob cov Yawm Koob

  Hmoob cov lus sam fwm cog tseg mas yog hais li no nawb, peb Hmoob tus Yawm Saub txwv tsis pub peb Hmoob mus teev tiam pe hawm dab thiab mlom , peb Hmoob yuav tsum teev tiam pe hawm Yawm Saub tib leeg nkaus xwb no os Hmoob
  Yawm Saub hais li no ntxiv tias yog hnub twg peb Hmoob ntxeev siab tsis kam coj thiab ua li kws cov lus sam fwm cog tseg no tes Yawm Saub yuav ua kom peb Hmoob raug kev puam tsuaj tam sim ntawd ntag no os Hmoob

  Yawm Saub hais tias Yawm Saub sam fwm cog lus ib zaus xwb mas kav mus ib sim neej tsis kawg hlo li no nawqb Hmoob , peb Hmoob cia li kawg Yawm Saub cov lus sam fwm cog tseg rau peb Hmoob cov Yawm Koob yav ntuj puag thaum ub nawb Hmoob, yog peb Hmoob nov qab Yawm Saub cov lus sam fwm rau peb Hmoob cov Yawm Koob thaum twg no tes raug teeb meem ntag nawb Hmoob

  Hmoob yuav tsum to taub thiab paub tseeb hais tias peb Hmoob tus Yawm Saub tes yog peb Hmoob Niam thiab Txiv kws tsim peb haiv Hmoob los nyob rau hauv lub ntiaj teb no, yog peb Hmoob tawm tsam tsis kam cov thiab ua li kws cov lus sam fwm cog tseg no tes kawg raug teeb meem nyuab siab 100 feem 100 xwb xwb li nawb Hmoob

  Hmoob yog Hmoob yuav teev tiam pe hawm ywj siab nyiam li kws niaj hnub no xwb no tes yuav ua sab tsis los xij yuav tsum txhob sib koom hlo li koj tsuas koom tau koj tsev neeg kws nyob ua ib tse noj ib tsum mov xwb
  Hmoob yog koj ua dab tsis los xij yog hais tias koj koom nrog ib yig los ob yim rov yav saum lawm nej cov sib koom ntawd txawm nyias teev tiam pe hawm ywj nyias siab nyiam thiab txawm yog teev tiam pe hawm tib yam xwb los yog hais tias nej tsis teev tiam pe hawm Yawm Saub tib leeg nkaus xwb no tes yeej txhaum Yawm Saub li lawm nawb Hmoob , nej txhua tus coob thiab tsawg no los nej txhua txhua tus yuav tsum teev tiam pe hawm Yawm Saub tib leeg nkaus xwb mas nej ua dab tsis los thiaj li tsis muaj teev meem nawb Hmoob

  Hmoob yav tas dhau los mas xam hais tias peb Hmoob tsis paub keeb kwm pheej lam tau lam ua teev tiam pe hawm ywj siab nyiam thiaj li muaj teeb meem ntau tsav ntau yam los peb Hmoob yeej tsis paub hlo li

  Hmoob hnub no kuv twb qhia rau peb Hmoob txhua tus to taub thiab nov thiab paub tas lawm leej twg ntseeg kuv tej lus qhia kws yog Vaj Tswv txoj lus no los coj thiab ua li kws kuv qhia yog leej twg tsis ntseeg no los kuv tsis yuam kom ntseeg nawb Hmoob

  Hmoob nco ntsoov tias ntuj tsim teb raug peb Hmoob nyob thoob ntiaj teb txhua tus puav leej yog haiv neeg Ixalayees 100 feem 100 nawb Hmoob , Hmoob txhob xav hais tias kuv yog neeg vwm neeg puag hlwb khwv tswv yim los ntxias dag Hmoob xwb no nawb Hmoob

  Hmoob tsis muaj ib haiv neeg twg yuav txawj ntse tshaj Yawm Saub los yog Vaj Tswv hlo li , Yawm Saub txoj lus yeej qhia hais tias peb Hmoob tes yog Yakhauj tus tub Ximeoos cov xeeb ntxwv 100 feem 100 no nawb Hmoob

  Hmoob leej twg xav paub qhov tseeb no tes 1 Hmoob mus nug haiv Neeg Ixalayees kws nyob teb chaws Ixalayees saib Yakhauj tus tub Ximeoos cov xeeb ntxwv niaj hnub no yog nyob qhov twg lub teb chaws twg thiab yog haiv neeg dab tsis lawm
  Hmoob leej twg xav paub qhov tseeb no tes 2 Hmoob mus nug los yog mus tshawb saib keeb kwm suav saib thaum suav los txeeb lub teb chaws ntawm haiv neeg twg xeem dab tsis haiv neeg thiab xeem kws suav txeeb tau teb chaws Tuam Tshoj khiav mus nyob qhov twg lub teb chaws twg tas lawm

  Hmoob qhov kws haiv neeg Ixalayees hais tias nrhiav tau 11 xeem Ixalayyees xwb muaj ib xeem ploj lawm nrhiav tsis tau tes txawm yog xeem Ximeoos kws yog peb Hmoob ntag nawb Hmoob vim hais tias haiv neeg Ixalayyes mas muaj 12 xeem , muaj ib xeem ploj lawm tes yog xeem ximeoos kws yog peb Hmoob nawb Hmoob

  Haiv neeg Ixalayees hais tias tshuav 1 xeem kws yog xeem Ximeoos mus ploj rau sab hnub tuaj lawm lawm tes txawm yog xeem ximeoos kws yog peb Hmoob mus rau yeeb ncuab tuaj ntaus tuaj tua tuaj txeeb peb Hmoob lub teb chaws Tuam Tshoj thaum yeeb ncuab txeeb tau tua yeej peb Hmoob lawm tes yeeb ncuab muab cov txiv neej mus rau cov me nyuam tub mos liab noob qes luaj lub noob taum daj tua pov tseg tu noob kiag tsis tshuav ib tus txiv neej hlo li lawm , thiaj li ua rau xeem ximeoos cov xeeb ntxwv ploj tas huv tib si nyob li cov poj niam thiab cov ntxhais tes yeeb ncuab tsis tua ib tus hlo li , yeeb ncuab muab faib ua ntau pab ntau pawg faib rau yeeb ncuab txhua haiv neeg kws tuaj koom siab ua ke tua Hmoob txeeb Hmoob lub teb chaws ib haiv neeg twg coj ib pab los yog ib pawg poj niam thiab cov ntxhais coj mus yuav ua poj niam thiab coj mus ua qhev

  Hmoob yeeb ncuab muab ib cov kev cai tshiab kws peb Hmoob niaj hnub coj thiab ua no coj los quab yuam peb Hmoob coj thiab ua los txog niaj hnub no os Hmoob

  Hmoob qhov kws yeeb ncuab quab yuam peb Hmoob coj thiab ua tsis yog ua mus rau qhov zoo nawb Hmoob

  Hmoob qhov kws yeeb ncuab quab yuam mas qhov tseeb yog yeeb ncuab quab yuam kom peb Hmoob coj thiab ua tes peb Hmoob tus Yawm Saub chim heev thiab npau tawg kawg nkaus rau peb Hmoob

  Yawm Saub thiaj li rau txim rau peb Hmoob kom loj kawg nkaus mus ib sim neej os Hmoob , vim yeeb ncuab paub txog Yawm Saub cov lus sam fwm cog tseg rau peb Hmoob cov Yawm Koob os Hmoob

  Hmoob yeeb ncuab mas paub peb Hmoob keeb kwm zoo tshaj li kws peb Hmoob paub nawb Hmoob

  peb Hmoob txawm tsis kam lees hais tias peb Hmoob yog haiv neeg Ixalayees no los yeeb ncuab yeej paub tseeb hais tias peb Hmoob yeej yog haiv neeg Ixalayees 100 feem 100 no nawb Hmoob

  Hmoob tus Yawm Saub los yog Vaj Tswv txoj lus yeej qhia tseeb hais tias nyob ntiaj teb no yeej tsis muaj ib haiv neeg twg yuav hlub Hmoob pab Hmoob hlo li qhov kws niaj hnub no cov teb chaws vam meej hlub Hmoob pab Hmoob cawm Hmoob mas tsias yog pab kom Hmoob txhob tuag tshaib xwb , tus kws yuav pab tau peb Hmoob kom vam meej muaj txhua tsav txhua yam no tes tsuas yog Yawm Saub los yog Vaj Tswv xwb , vim Yawm Saub twb tau cog lus rau peb Hmoob lawm , niaj hnub no mas yeeb ncuab yeej txhawj thiab ntshai kawg nkaus rau Yawm Saub cov lus kws cog tseg rau peb Hmoob

  Hmoob twb yog yeeb ncuab tau mus nyeem phau ntawv vaj lug kub tas lawm , yeeb ncuab paub txhua tsav txhua yam kws Yawm Saub cog lus rau peb Hmoob huv tib si, yeeb ncuab thiaj li khawb peb Hmoob ntxa yav ntuj puag thaum ub nyob Tuam Tshoj los txog niaj hnub no, thiab txwv tsis pub kom peb Hmoob rov qab los mus cuag Yawm Saub Los yog Vaj Tswv hlo li os Hmoob

  Hmoob yeeb ncuab txawj yuav txwv npaum twg los yeej txwv tsis tau hlo li , vim Yawm Saub yog txhua haiv neeg Niam Thiab Txiv , Yawm Saub yog tus TSWV NTIAJ TEB yeej tsis muaj ib haiv neeg twg yuav txwv tau Yawm Saub hlo li
  Yawm Saub tej txuj ci yeej tsis muaj ib haiv neeg twg yuav tawm tsam yeej hlo nli, Yawm Saub tus kheej twb tsis ua ib yam dab tsis hlo li, Yawm Saub tsuas txib Yawm Saub cov tub txib ntxhais txib ua xwb , txhua haiv neeg nyob ntiaj teb twb raug kev puam tsuaj tas nyuab siab tas li lawm , yog Yawm Saub txawm nqis tes kiab thiab no tes kawg lub ntiaj teb zoo li kws tiam Nos Es lawm os Hmoob

  Hmoob txhob xav hais tias lub ntiaj teb no yuav nyob li kws niaj hnub no mus ib sim neej tsis txawj hloov tsis txawj ploj no nawb Hmoob, lub ntiaj teb no Yawm Saub twb muab hloov ua ntiaj teb tshiab ntau ntau zaus lawm
  Hmoob yuav tsum paub hais tias cov tsiaj loj loj kws cov tsiaj nyaum tom cov tsiaj tsis nyaum noj tas Yawm Saub thiaj li muab lub ntiaj teb hloov los ua lub ntiaj teb tshiab los rau tiam Nos Es nyob thaum tiam Nos Es ua kev phem kev qias tsis haum Yawm Saub siab nyiam , Yawm Saub thiaj tso dej dag nyab ntiaj teb muab lub ntiaj teb hloov nrua tshiab pub rau peb txhua haiv neeg nyob los txog niaj hnub no os Hmoob

  Hmoob niaj hnub no txhua haiv neeg twb ua phem ua qias li kws tiam Nos Es lawm poj niam yuav poj niam txiv neej yuav txiv neej ib lub teb chaws sawv tawm tsam ib lub teb chaws lawm xyoob ntoo muab ntov tas toj roob hauv hav muab tho tshab tas nyiaj kub tooj lau muab khawb tas toj roo hauv hav tiaj nrog to qhov tas twb txog lub sij hawm ntiaj teb kawg lawm, yog nej mus nyeem vaj lug kub mas tib neeg yeej tsis coj thiab ua li kws Yawm Saub txoj lus kws qhuab qhia hlo li, tib neeg coj thiab ua ywj siab nyiam xwb…

 4. Zeej xeeb hais txog suav liab lub neej ib txw yus xeev xwm los yeej hnov tej laus hais nrov nca ntws tias suav phai tsib thiab suav txhav luam los txog niaj hnub no haj yam ntau tshaj yav tas los thiab suav liab yeej nyiag luag tug mus ua suav tug .

 5. COV HMOOB AMERICA CES RUAM KAWG VIM SAIB YUS HMOOB LUB 30 TSI MUAJ NQIS LAM TUAJ NYOB TEB CHAWS VAMMEEJ XWB TSEEM YOG COV NRHUAV TSHEM HMOOB TXOJ CAI HAUV HMOOB LUB 30…HMOOB TXAWV TEB CHAWS TSI PAUB TXAJ MUAG LI MUAB LUB 30 CAUG LOS UA SAWV DAWS LUB KHW TSHAV PUAM KHWV NYIAJ RAU NYIAS TUS KHEEJ…TXHUA2 XYOO NOJ 30 SIV HMOOB LUB NPE LOS NOJ NYIAJ NOJ TXIAJ NTAWD PEJXEEM XWB YEEJ TSI MUAJ IB YAM YUAV ZOO XWS LI HMOOB LUB 30 LI LAWM UA RAU PEJ XEEM NTAU PHAV NTAU PUA TSEV NEEG TSI KAM MUS KOOM COV 30 CUAV QUAV DEV NO LI LAWM VIM YOG COV THAWJ COJ HMOOB PUAV LEEJ YOG NEEG RUAM TSI LOS SAIB HMOOB LUB MEEJ MOM UA KOM ZOO LI SAWV DAWS YOG HMOOB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *